Nhà Thờ Tin Lành Võ Đắt

Địa chỉ: 198 đường 3 tháng 2, TT. Đức Tài, H. Đức Linh, Bình Thuận
Điện thoại: (062) 351-0239

Quản nhiệm: MsNc Võ Hoàng Hà

Số điện thoại:090-804-3966

Email: vlhhhm@yahoo.com

Hình ảnh

vd

TÔI MUỐN TIN CHÚA