Nhà Thờ Tin Lành Thành Lợi

Nhà Thờ Tin Lành Thành Lợi

Địa chỉ: 1173 Ấp Thành Tâm, xã Thành Lợi, H. Bình Minh
Điện thoại: (070) 375-3548

Quản nhiệm: MsNc Lê Trung Đăng

Số điện thoại:098-617-9599

Email: ltrungdang@yahoo.com

 

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA