Nhà Thờ Tin Lành Mong Thọ

Địa chỉ: 507, ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, H. Châu Thành
Điện thoại: (077) 383-7420

Quản nhiệm: MS Trần Hoàng Nam

Số điện thoại:091-984-1232

Email:mshoangnam@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Chí Tâm

Số điện thoại:090-731-5909

Email:nguyenchitampq@gmai.com

Hình ảnh

mt

TÔI MUỐN TIN CHÚA