Nhà Thờ Tin Lành Da Dù

Địa chỉ: Thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân, Phú Yên

Kiêm nhiệm: MS Võ Hoàng Phong

Số điện thoại: 098-960-7119

Đặc trách: TĐ Mang Chìa

Số điện thoại: 098-419-0897

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA