Nhà Thờ Tin Lành Buôn Zô

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Zô

Địa chỉ: Xã Ealy, H. Sông Hinh

Kiêm nhiệm: MS Đinh Thi

Số điện thoại: 098-555-3454

Đặc trách: TĐ Niê Y Min

Số điện thoại: 0166-982-5280

Email: nieyminpy@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA