Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 8)

Sự Phát Triển của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 8)

IV. Tôn Giáo Babylon

Sự xuất hiện của Nim-rốt cuối cùng đã bắt đầu ứng nghiệm lời tiên tri trong Sáng Thế 3:15. Người ta bắt đầu thờ phượng Nim-rốt như một vị thần tối cao trong tôn giáo Ba-by-lôn (Morris, Henry M. 1993. The Genesis Record, Baker, tr.265). Nó là sự khởi đầu của tôn giáo thờ phượng Sa-tan. Sau thời điểm đó, tôn giáo Ba-by-lôn, xem Nim- rốt là người cung cấp quần áo, thức ăn, chỗ ở và bảo vệ cuộc sống, đã được thiết lập bằng cách tin vào Nim-rốt như vị ‘thần đời này’ (2 Cô-rinh-tô 4:4). Một lần nữa, tôn giáo đầu tiên do con người tạo ra và tổ chức là tôn giáo Ba-by-lôn. Nim-rốt là con trai thứ sáu của Cúc, và con số 6 có liên quan đến Sa-tan trong Kinh Thánh (666, Khải Huyền 13:18). Thật huyền bí là Nim-rốt được sinh ra để trở thành một vị thần cửa thế gian này và ông được sinh ra ở vị trí thứ sáu trong các con của Cúc (Sáng thế 10:8). Tôn giáo được con người tạo ra và tổ chức đầu tiên là tôn giáo Ba-by-lôn.

A. Ba Vị Thần của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Sự xuất hiện của Nim-rốt cuối cùng đã bắt đầu ứng nghiệm lời tiên tri trong Sáng Thế 3:15. Người ta bắt đầu thờ phượng Nim-rốt như một vị thần tối cao trong tôn giáo Ba-by-lôn (Morris, Henry M. 1993. The Genesis Record, Baker, tr.265). Nó là sự khởi đầu của tôn giáo thờ phượng Sa-tan. Sau thời điểm đó, tôn giáo Ba-by-lôn, xem Nim-rốt là người cung cấp quần áo, thức ăn, chỗ ở và bảo vệ cuộc sống, đã được thiết lập bằng cách tin vào Nim-rốt như vị ‘thần đời này’ (2 Cô-rinh-tô 4:4). Một lần nữa, tôn giáo đầu tiên do con người tạo ra và tổ chức là tôn giáo Ba-by-lôn. Nim-rốt là con trai thứ sáu của Cúc, và con số 6 có liên quan đến Sa-tan trong Kinh Thánh (666, Khải Huyền 13:18). Thật huyền bí là Nim-rốt được sinh ra để trở thành một vị thần cửa thế gian này và ông được sinh ra ở vị trí thứ sáu trong các con của Cúc (Sáng thế 10:8). Tôn giáo được con người tạo ra và tổ chức đầu tiên là tôn giáo Ba-by-lôn.

Có ba vị thần trong tôn giáo Ba-by-lôn là thần Nim- rốt (chồng), nữ thần Sơ-mi-ra-mít (vợ), và thần Tham-mút (con trai). Sơ-mi-ra-mít, vợ Nim-rốt, sinh ra một con trai là Tham-mút sau khi chồng bà là Nim-rốt qua đời. Sơ-mi-ra-mít công bố rằng Tham-mút là do Nim-rốt đầu thai, và bà ấy bắt đầu tôn Nim-rốt, chính bà, và Tham-mút thành các vị thần. Vì vậy, họ trở thành ba vị thần của tôn giáo Ba-by-lôn (Hislop, Alexander, 1919, The Two Babylons).

Sa-tan đã bắt chước vương quốc của Đức Chúa Trời để lừa dối con người. Tôn giáo Ba-by-lôn đã thêm thắt hương vị Cơ Đốc giáo khi hình thành bộ ba các thần: Nim-rốt thần cha, Sơ-mi-ra-mít thần mẹ, và Tham-mút thần con. Vì thế, tôn giáo này đã trang trí mình với Nim- rốt đóng vai trò của Đức Chúa Cha, vợ ông vai trò là Đức Thánh Linh, và con ông vai trò là Đức Chúa Con. Mặc dù tôn giáo Ba-by-lôn sử dụng số 3 tương tự như Đức Chúa Trời Ba Ngôi của Cơ Đốc giáo, nhưng bản chất tôn giáo của nó hoàn toàn khác so với Cơ Đốc giáo.

Trong tôn giáo Ba-by-lôn, Nim-rốt được xem là thần mặt trời, Sơ-mi-ra-mít là thần mặt trăng, và Tham-mút là thần ngôi sao.

Ku-đu-ru, một trụ đá biên giới dùng để đánh dấu lãnh thổ của các vua Ba-by-lôn, thường được tìm thấy ở những khu di tích lịch sử ở vùng Mê-sô-pô-ta-mia, và hình ảnh mặt trời, mặt trăng, và ngôi sao được chạm trổ trên phiến đá này như những vị thần tối cao. Khi mặt trời, mặt trăng, và ngôi sao chạm trổ trên trụ đá tượng trưng cho quyền lực tối cao, chúng ta có thể chắc chắn rằng ba vị thần này đã có sức ảnh hưởng và quyền lực lớn đến dường nào.

Tầm ảnh hưởng của tôn giáo Ba-by-lôn vô cùng rộng lớn đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên, tuyển dân của Đức Chúa Trời, đã không thể từ bỏ thờ phượng tôn giáo Ba-by-lôn. Họ phục vụ Nim-rốt như Ba-anh (hoặc Ba-a, Thẩm Phán 2:13; 2 Các Vua 17:16; 21:3; Giê-rê-mi 11:17), mặt trời ở phía Đông (Ê-xê-chi-ên 8:16), và thần mặt trời (2 Các Vua 17:16; 21:3; 23:4-5). Vợ của ông, nữ thần Sơ-mi-ra- mít được phục vụ như Ba-anh, A-sê-ra (Thẩm Phán 6:25; 1 Các Vua 14:15; 2 Các Vua 17:10,16; 21:3; Êsai 17:8), Át-tạt-tê (Thẩm Phán 2:13; 10:6; 1 Sa-mu-ên 12:10), thần mặt trăng (2 Các Vua 17:16; 21:3; 23:4-5), và Nữ vương trên trời (Giê-rê-mi 7:18; 44:17-18). Con trai của ông Tham-mút được phục vụ như là thần ngôi sao (2 Các Vua 17:16; 21:3; 23:4-5; Ê-xê-chi-ên 8:14). Vì vậy những người Y-sơ-ra-ên thờ những thần tượng này đều bị Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hoá trách phạt các nặng nề.

4

Hình 1. Thần mặt trời, thần mặt trăng, và thần ngôi sao của Ba-by-lôn. Tìm thấy trên Ku-đu-ru (phiến đã biên giới) của vua Mê-li-si-phát II. Thế kỉ 12 TCN, Su-sa, I-răn. Viện bảo tàng Louvre, Pa-ri.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *