Chương 2: Sự Phát Triển của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 2)

Chương 2: Sự Phát Triển của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 2)

II. Sự Ảnh Hưởng của Tôn Giáo Ba-by-lôn trên Đế Quốc Hy-lạp

Chúa Giê-su là Chủ của lịch sử nhân loại. Ngài đã bắt đầu lịch sử (An-pha) và sẽ kết thúc nó (Ô-mê-ga) (Ê-sai 44:6; Khải Huyền 1:8, 17, 22:13). Chúa Giê-su này đã nhập thể thành người trên đất nước Do Thái (4 TCN, Ma- thi-ơ 2:1-22).

Nước Do Thái trở thành một quốc gia trung tâm của lịch sử nhân loại, và Áp-ra-ham (2166 TCN) và Đa-vít (1040 TCN) được xem là những nhân vật trung tâm của đất nước này.

Sau cái chết của Đa-vít (970 TCN), con trai của ông Sa-lô-môn (970-930 TCN) kế vị. Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu xem nhẹ Đức Giê-hô-va và phục vụ các thần Ba-by-lôn (1 Các vua 11:1-8). Nhằm khiển trách dân Y- sơ-ra-ên kẻ đã phục vụ các thần ngoại bang, và để giúp họ ăn năn, Đức Chúa Trời làm cho các quốc gia lân cận trở nên mạnh mẽ và cho phép chúng xâm lược nước Do Thái.

Đế quốc A-sy-ri (860-626 TCN), Đế quốc Tân Ba- by-lôn (626-539 TCN), Đế quốc Ba Tư (539-330 TCN), Đế quốc A-léc-xăng-ria (Hy-lạp) (330-63 TCN), và Đế quốc La-mã (63 TCN – 476 SCN) thay phiên nhau xâm chiếm nước Do Thái.

29

A. Bản Xứ Hoá các Thần của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Tất cả các đế quốc xâm lược Do Thái đều phục vụ tôn giáo Ba-by-lôn. Họ đã bản xứ hoá các tên của Nim- rốt Sơ-mi-ra-mít, và Tham-mút, và gọi tên các thần này tuy theo các nền văn hoá và phong tục tập quán địa phương. Ba vị ‘thần’ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong mỗi quốc gia. Bên ngoài, môi quốc gia có vẻ tin vào những vị ‘thần’ khác nhau, nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vào cốt lõi của các tôn giáo của họ, thì chúng ta có thể xác nhận rằng những vị ‘thần’ này là sự bản xứ hoá của ba vị thần Nim-rốt, Sơ-mi-ra-mít và Tham-mút của tôn giáo Ba-by-lôn, và tên của họ đã được sữa đổi trong mỗi quốc gia.

Trong những đế quốc này, không ai ngoài Đế quốc A- léc-xăng-ria (Hy-lạp) đã tổ chức và hệ thống hoá tôn giáo Ba-by-lôn, va đã ảnh hưởng sâu sắc vùng Trung Đông, bao gồm cả nước Do Thái và Châu Âu. Khoảng 1.000 năm TCN, nước Hy-lạp đã tiếp nhận tôn giáo Ba-by-lôn làm quốc giáo; quốc gia này đã bản xứ hoá tôn giáo này theo nền văn hoá và phong tục tập quán của họ. Họ đã đặt tên cho các vị ‘thần’ với những tên gọi khác nhau tuỳ theo chức năng của các thần. Đất nước này đã dựng lên những câu chuyện thần thoại về các vị thần này và phục vụ họ. Đây được gọi là thần thoại Hy-lạp.

Thần thoại Hy-lạp được truyền bá trong toàn bộ miền Trung Đông, gồm cả nước Do Thái và Châu Âu. Đế qu
ốc La-mã (63 TCN – 76 SCN), là đế quốc kế tiếp Đế quốc Hy-lạp (330-63 TCN), đã bị ảnh hưởng bởi tôn giáo Ba- by-Iôn trong một thời gian dài trước khi đế quốc này được hình thành. Chúng ta có thể xác nhận thực tế này qua bảng dưới đây.

30

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *