Nước Trời

NƯỚC  TRỜI

Theo một thống kê gần đây, người Việt chúng ta hiện đang sinh sống tại hơn bốn mươi nước khác nhau trên thế giới. Người thì ở Mỹ, Canada; người thì ở Úc; người thì ở Âu Châu, Bắc Phi, Nam Mỹ… Hầu như nước nào cũng có người Việt. Chúng ta cố gắng tìm hiểu đất nước mình đang sinh sống và có lẽ cũng cố nhận nơi đó làm quê hương, trong khi lòng vẫn hướng về quê cha đất mẹ Việt Nam. Nhưng thật ra, chúng ta có một quê hương tốt hơn gọi là Nước Trời hay Thiên Quốc. Quí vị có biết Nước Trời ở đâu? Luật lệ ra sao? Và công dân nước ấy bao gồm những ai không?

CHÍNH THỂ CỦA NƯỚC TRỜI

Nước Trời theo chế độ thần quyền, nghĩa là do chính Thiên Chúa cai trị. Thiên Chúa Ngôi Hai là Chúa Giê-xu, đã mang lấy hình hài thể xác con người, giáng trần khoảng hơn hai ngàn năm trước tại Do Thái. Trong đêm Ngài ra đời có các thiên thần ca hát chúc tụng, những người chăn chiên tìm đến tôn thờ; rồi sau đó các nhà trí thức đông phương cũng đã theo một vì sao lạ tìm đến để dâng lễ vật. Có đại diện của cả Thiên Đàng và mọi thành phần của nhân loại, giàu nghèo, bình dân, học thức, đều chào đón Chúa Giê-xu là Vua của Nước ấy.

Khi bắt đầu thành lập Nước Trời, Chúa Giê-xu kêu gọi; “Hãy ăn năn tội lỗi, quay về với Chúa, vì Nước Trời đã gần! “ – Mat 4: 17. Chúa Giê-xu đã thành lập Nước Trời với mục đích “cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi” – Mat 1: 21 “Dân Ngài” tức là người nào đặt lòng tin nơi Ngài. Để đạt mục đích ấy, Ngài phải chịu khổ hình, chết trên cây thập tự thay thế cho mọi người. Nhưng Chúa Giê-xu đã sống lại để chứng minh quyền năng vô hạn của Ngài với ma quỷ, tội ác, và sự chết. Sau đó, Ngài đã trở về trời.

Mặc dù Chúa Giê-xu về trời, nhưng qua Đức Thánh Linh, là Thiên Chúa Ngôi Ba, Chúa Giê-xu vẫn luôn ở với những người tin Ngài, ngự trong lòng họ để thêm sức, biến đổi họ trở thành một người mới, xứng hợp với các tiêu chuẩn Nước Trời, đảm bảo quyền công dân thiên quốc.

LUẬT LỆ CỦA NƯỚC TRỜI

Nước Trời đã được thành lập trên căn bản tình thương, và thánh khiết. Chúa Giê-xu đã ban hành luật lệ Nước Trời, ghi trong Phúc-âm Mathiơ chương 5,6 và 7. Ngài tóm tắt cả bộ luật ấy như sau: “Phải yêu thương Thiên Chúa với cả tấm lòng, linh hiển, và tâm trí. Và phải yêu thương người khác như chính bản thân” – Mat 22:37- 39. Ngài còn nhấn mạnh: “Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con’’ – Giăng 13:34

Luật của Chúa đơn giản như thế, nhưng từ xưa đến nay không có thể tuân giữ hoàn toàn, vì con người tội lỗi, không thể làm trọn điều đáng phải làm. Thánh Phaolô đã nói: “Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi” – Rôma 7:19-20.

Tuy nhiên, công dân Nước Trời thì khác. Họ yêu thích và có thể tuân giữ luật lệ Nước Trời vì Chúa Giê-xu đã làm một việc mà không có vị vua nào cổ thể làm được: Ngài đã đặt luật pháp của Thiên Chúa vào lòng người dân nước Ngài. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng: “Ta sẽ ghi luật Ta trong trí và khắc vào tâm khảm họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa họ và họ sẽ lăm dân Ta” – Hê-bơ-rơ 8:10.

Luật lệ Nước Trời không những đã được phép trên giấy, bằng tự, nhưng còn được ghi trong lòng công dân của nước ấy. Luật đó trở thành bản tính và sự sống của họ. Luật đó tạo ra những đức tính như: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ” – Galati 5:22.

Sống theo luật của Nước Trời, con người sẽ có một cuộc sống bình an, thỏa mãn, và hữu ích cho người xung quanh. Hạnh phúc sẽ đến với ta và ta cũng đem lại hạnh phúc cho người khác. Sống theo luật của Nước Trời mới xứng đáng với địa vị cao quí là công dân Thiên quốc, và mới làm trọn trách nhiệm trước Thiên Chúa.

CÔNG DÂN CỦA NƯỚC TRỜI

Tuy nhiên Nước Trời được thành lập tại trần gian, nhưng mang tính cách Thiên Thượng. Chúa Giê-xu phán: “Nước của Ta không thuộc thế giới này” – Giăng 18:36. Nước Trời không có biên giới vì công dân Nước Trời bao gồm mọi chủng tộc, màu da, và ngôn ngữ.

Điều kiện để làm công dân Nước Trời không phải là giữ luật hay cố gắng làm lành, vì chúng ta là con người tội lỗi, việc làm của chúng ta cũng chỉ là tội lỗi.

Khi Chúa Giê-xu còn ở tại trần gian này, một nhà mô phạm tên là Nicôđem đến hỏi Ngài về Nước Trời và đã được Ngài trả lời như sau: “Nếu không được sanh lại, không ai thấy được Nước Chúa.” – Giăng 3:3. Điều này có nghĩa gì? Tại sao phải “sanh lại” (tái sanh) thì mới có thể thấy và vào được Nước Trời?

Để được làm con trong một gia đình, chúng ta cần được sanh ra trong gia đình đó. Cũng như thế, muốn trở nên công dân Nước Trời, nghĩa là được làm con trong gia đình của Chúa, thì bạn cần được sanh lại bởi Thiên Chúa. Đây là một hành động huyền nhiệm của Nước Trời. Bạn được Thiên Chúa ban cho loại sự sống mới, bắt đầu sở hữu một bản chất mới thích hợp với Nước Trời. Chúng ta được đem từ bóng tối qua sự sáng, từ nô lệ cho tội lỗi đến tự do khỏi tội lỗi, từ tội nhân thành thánh nhân, từ chỗ lẽ ra bị hình phạt đời đời nơi địa ngục đến chỗ được hưởng phước hạnh đời đời nơi Thiên quốc.

Trong câu chuyện với ông Ni-cô-đem, Chúa Giê-xu cho thấy nếu không được Thiên Chúa sanh lại, thì giữa ông và Chúa không có liên hệ gì cả, vì ông thuộc về ‘đất’, còn Chúa thuộc về ‘trời’. Ông là người, còn Chúa là thần linh.

Người ta có thể nuôi một con chim, dạy nó nói tiếng người, nhưng chim và người vẫn là hai thế giới cách biệt. Người ta có thể tạo ra những máy tính điện tử biết tính toán nhanh hơn con người, nhưng cái máy vẫn không phải là con người.

Để thật sự tâm giao và cảm thông với nhau, chúng ta phải cùng loại sự sống, chính vì vậy Chúa Giê-xu bảo ông Nicôđem: ‘‘Con người cần phải được sanh lại” – Giăng 3:7.

Thế nhưng chúng ta phải làm sao để được sanh lại? Hay nói cách khác, chúng ta phải làm sao để trở thành công dân Nước Trời.

ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CỦA NƯỚC TRỜI

Chúa Giê-xu nói với Nicôđem rằng: “Nếu không nhờ nước và Thánh Linh sanh ra, không ai được vào Nước Chúa” – Giăng 3:5.

Ở đây Ngài nói đến hai yếu tố cần thiết của sự sanh lại kỳ diệu này: Nước và Thánh Linh.

Khi nói đến “nước”, Chúa Giê-xu muốn nói về lễ báp têm (là một nghi thức trầm mình xuống nước) để chỉ về sự ăn năn tội lỗi và được thanh tẩy. Thánh Kinh giải thích rằng: “Báptêm… chỉ về sự ăn năn tội lỗi ” – Công 19:4. Vậy điều Chúa muôn trước hết là Nicôđem cũng như mỗi chúng ta phải ăn năn. Ăn năn là nhận biết mình có tội, đau buồn về tội lỗi của mình, và thực tâm muốn được thay đổi.

Ngoài ra, con người phải nhờ Thánh Linh để được sanh lại, có nghĩa là chúng ta không thể tự mình làm điều đó. Con người không thể nỗ lực để tự tái tạo, tự thay đổi bản chất tội lỗi của mình. Sự sanh lại (nghĩa là được ban cho sự sông mới) phải là một công việc của Thiên Chúa, chứ hoàn toàn không thể là một nỗ lực của con người. Mọi cố gắng đạo đức của nhân loại đều không thể đạt được tiêu chuẩn thánh của Thiên Chúa. Thánh Kinh viết rằng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn vinh quang của Thiên Chúa” – Rôma 3:23.

Như vậy, để trở thành công dân của Nước Trời, một người cần nhận biết mình là người có tội trước mặt Chúa, rồi ăn năn để nhận được sự sanh lại.

Toàn bộ diễn biến của sự sanh lại nói trên xảy ra khi một người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Trong câu chuyện với Ni-cô-đem, sau khi nói về sự ăn năn và sanh lại, Chúa Giê-xu đã dùng một câu chuyện xưa để nói tiếp với ông rằng: “Như khi xưa Môi-se treo con rắn lên nơi sa mạc thể nào, thì Con Người cũng cần phủi chịu treo lên như thế, hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời” – Giăng 3:14-15.

“Con Người” là chữ mà Chúa Giê-xu dùng để chỉ về chính Ngài, còn “chịu treo lên” là để nói về sự chết của Ngài trên thập tự giá. Thiên Chúa yêu thương nhân loại, trong đó có bạn, có tất cả chúng ta, nên Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Giê-xu đã đến thế gian, trở thành con người như chúng ta và chết thay cho chúng ta. Gánh thay án phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu vì tội lỗi của mình.

Chúa Giê-xu nói tiếp với Nicôđem rang: “Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã han Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” – Giăng 3:16.

Chúa Giê-xu yêu thương bạn và không muốn bạn hoặc bất kỳ ai phải chịu đau khổ ở nơi hình phạt đời đời. Ngài muốn chúng ta được phước hạnh và được làm con của Ngài.

Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng thánh khiết và công chính; dù Ngài luôn sẵn lòng tha thứ, nhưng một người không thể nhận được sự tha thứ ấy, nếu không chịu ăn năn, để được tha tội và được sanh lại.

“Ai tin Con (Chúa Giê-xu) thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Thiên Chúa vẫn ở trên người ấy” – Giăng 3: 36.

KẾT LUẬN

Nước Trời bao la, không biên giới; Mọi người tin nhận Chúa Giê-xu, dù là người Việt Nam hay bất cứ thuộc dân tộc nào cũng trở thành công dân nước ấy. Có những người trước kia ở dưới ảnh hưởng của Satan: sống một cuộc đời bất an, buồn chán, không ý nghĩa, hoặc bê tha, say sưa, cờ bạc, phóng túng, tham lam, dối trá, trộm cắp,… nhưng từ khi ăn năn tội, nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và tin Ngài làm Chúa của đời sống mình thì Đức Thánh Linh đã tái tạo đời họ, cho họ được làm công dân Nước Trời và khiến họ trở thành những công dân gương mẫu trên trần gian này.

00O00

Sau khi đọc những điều này, nếu quý vị nhận biết mình là một người có tội đối với Thiên Chúa và muốn điều chỉnh lại mối quan hệ với Ngài, hãy liên hệ với các chi hội của Hội Thánh Tin Lành để được hướng dẫn thêm trong việc tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và chủ của đời sống mình.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *