Nhà Thờ Tin Lành Thanh Quýt

Nhà Thờ Tin Lành Thanh Quýt

Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 4, X. Điện Thắng Trung, H. Điện Bàn
Điện thoại: (0510) 224-2601

Quản nhiệm: MsNc Hà Ngọc Khai 

Số điện thoại: 093-547-0573

Email: hangockhai@gmail.com

Phụ tá: TĐ Châu Văn An

Số điện thoại: 0169-584-3651

 

Hình ảnh:

TÔI MUỐN TIN CHÚA