Nhà Thờ Tin Lành Dương Yên

Nhà Thờ Tin Lành Dương Yên

Địa chỉ: Thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H. Bắc Trà My
Điện thoại: (0510) 629-3898

Tạm lo: MsNc Võ Nguyên Hưng

Số điện thoại: 097-703-4097

Email: vonguyenhung_dy@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Võ Hoàng Ân

Số điện thoại: 093-412-8622

Email: hoanganvo88@gmail.com

Phụ tá: TĐ Tân Đức Hải

Số điện thoại: 098-926-6112

Email: duchaiyt12707@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA