Nhà Thờ Tin Lành Suối Nghệ

Địa chỉ: 94 Gio-an, X. Suối Nghệ, H. Châu Đức

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hoàng Tiến Dũng

0169-873-4619

tiendungh_nguyen@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Đào Văn Tới

097-494-3611

Phụ tá: MsNc Trần Văn Ri

090-974-9040

TÔI MUỐN TIN CHÚA