Nhà Thờ Tin Lành Părsơmach Ii

Nhà Thờ Tin Lành Părsơmach Ii

Địa chỉ: Khu 4, thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, H. Đức Trọng
Kiêm nhiệm: MS Phan Phụng Thanh
Số điện thoại:  091-373-7067
Cộng sự: Cs Ha Kră
Số điện thoại:   098-443-2259
TÔI MUỐN TIN CHÚA