Nhà Thờ Tin Lành Părsơmach I

Nhà Thờ Tin Lành Părsơmach I

Địa chỉ: Khu 4, thôn R’Chai 1, xã Phú Hội, H. Đức Trọng:
Kiêm nhiệm: MS Phan Phụng Thanh
Số điện thoại:  091-373-7067
Cộng sự: Cs Ha Hôn –
Số điện thoại:  0166-760-4291
TÔI MUỐN TIN CHÚA