Nhà Thờ Tin Lành Preh Ryông

Nhà Thờ Tin Lành Preh Ryông

Địa chỉ: Thôn Preh Ryông, xã Phú Hội, H. Đức Trọng

Kiêm nhiệm: MS Phan Phụng Thanh

Số điện thoại:  091-373-7067

Cộng sự: Cs Ya Minh

Số điện thoại:   0168-397-7917

TÔI MUỐN TIN CHÚA