Nhà Thờ Tin Lành Long Hồ

Địa chỉ: 01 Khóm 4, TT. Long Hồ, H. Long Hồ

Điện thoại: (070) 385-0376

Quản nhiệm: MS Lê Hoàng Phúc

Số điện thoại:091-393-7627

Email: phuclienle@yahoo.com

Phụ tá: MS Nguyễn Công Hộ

Số điện thoại:098-371-7216

Email: mshomyloc@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Duy Khánh

098-977-9215, khanhienphu@gmail.com

Hình ảnh

lh

TÔI MUỐN TIN CHÚA