Nhà Thờ Tin Lành Khánh Hội

Địa chỉ: 98 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4
Điện thoại: (08) 3940-1469
Email: httlkhanhhoi@yahoo.com
Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Ngọc Tốt
Điện Thoại: 091-843-8104
Email: totminhnguyen@yahoo.com
Phụ tá: MsNc Vũ Việt Anh
Điện Thoại: 098-687-7865,
Email: anhvuviet_st@yahoo.com
HTKhanhHoi
TÔI MUỐN TIN CHÚA