Nhà Thờ Tin Lành Kal Kill

Nhà Thờ Tin Lành Kal Kill

Địa chỉ: Kal Kill, TT. Dran, H. Đơn Dương
Điện thoại: (063) 362-7076

Tạm lo: Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng

MS Cilmup Ha Kar

Số điện thoại:  097-818-8466

TÔI MUỐN TIN CHÚA