Nhà Thờ Tin Lành Ka Nam

Nhà Thờ Tin Lành Ka Nam

Địa chỉ: Thôn Ka Nam, xã Ka Đô, H. Đơn Dương
Kiêm nhiệm: MS Ha Mưck

Số điện thoại:  098-612-9740

Cộng sự: Cs Ka Siếu

Số điện thoại:   0167-524-8497

TÔI MUỐN TIN CHÚA