Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 13)

Sự Phát Triển của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 13)

IV. Tôn giáo Ba-by-lôn

F. Ý Nghĩa Của Con Rắn Đồng Môi-se Treo Trong Đồng Vắng

Chúng ta gặp khó khăn trong việc diễn giải một số phân đoạn trong Kinh Thánh. Đôi khi người ta diễn giải sai ý nghĩa của những phần Kinh Thánh này. Sự kiện con rắn đồng trong Cựu Ước là một ví dụ cụ thể. Ở đây, dân Y-sơ-ra-ên phạm tội lằm bằm và nói phạm thượng Đức Giê-hô-va trong đồng vắng, thay vì biết ơn Ngài. Hậu quả là Đức Chúa Trời đã sai rắn lửa cắn và giết nhiều người trong bọn họ. Khi thấy dân sự đang chết dần vì bị rắn lửa cắn, Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va đuổi những con rắn này khỏi chốn dân sự. Và Đức Giê-hô-va (Chúa Giê-su trong Tân Ước) đã truyền lệnh cho Môi-se làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây trụ, và Ngài phán rằng bất cứ ai bị rắn lửa cắn nếu nhìn thấy con rắn đồng này thì sẽ sống (Dân số 21:4-9). Và Môi-se đã vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Khi những người bị răn lửa cắn nhìn thấy con rắn đồng, họ đều được cứu sống. Câu chuyện này được chép trong Dân số 21:6-9.

Con rắn đồng này là gì? Có hai giả thuyết về cách giải thích ý nghĩa của con rắn đồng trong Kinh Thánh.

Giả thuyết thứ nhất cho rằng con rắn đồng là chính Chúa Giê-su. Giả thuyết này dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Giăng 3:14-15, “Như Môi-se treo con rắn lên cao trong nơi đồng hoang thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, để tất cả những ai tin Ngài đều được sự sống vĩnh phúc.” Nói cách khác, dựa trên những câu Kinh Thánh này, giả thuyết thứ nhất tuyên bố rằng con rắn đồng này là Chúa Giê-su, và màu đỏ của con rắn đồng tượng trưng cho huyết của Ngài. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao Chúa Giê-su Christ phải dùng hình ảnh tượng trưng là con rắn, một hình ảnh của Sa-tan? Chúng ta không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.

Giả thuyết thứ hai cho rằng con rắn đồng được Môi- se làm ra tượng trưng cho dòng dõi của Sa-tan. Theo giả thuyết này, con rắn đồng được giải thích là một con cái của Sa-tan trong Sáng thế 3:15. Sáng thế 3:15 nói tiên tri về cuộc chiến giữa ‘dòng dõi người nữ’ và ‘dòng dõi Sa-tan’.

Khi Môi-se treo con rắn đồng (‘một con cái của Sa-tan’) trên cây trụ (cây), thì chính là Chúa Giê-su đại diện cho ‘dòng dõi người nữ’ cũng đang bị treo trên cây trụ này (cây) phía sau con rắn đồng. Vì thế, dân Y-sơ-ra- ên thật sự nhìn thấy Chúa Giê-su, ‘dòng dõi người nữ’ phía sau con rắn đồng, chứ không phải con rắn đồng, và họ được sống. Theo giả thuyết này, con rắn đồng được Môi-se làm ra không phải Chúa Giê-su nhưng là ‘một dòng dõi của Sa-tan’. Tuy nhiên, con mắt tâm linh của dân Y-sơ-ra-ên bị đóng lại và tối tăm nên họ không thể hiểu được tầm quan trọng của ý nghĩa thuộc linh của sự kiện này. Kết quả là họ đã thần tượng hoá con rắn đồng. Theo 2 Các Vua 18:4, dân Y-số-ra-ên dâng hương cho con rắn đồng Môi-se đã tạo ra, và gọi nó là Nê-hu- tan. Nó đơn giản chỉ là một mảnh đồng. Vua Hê-giê-kia (715-668 TCN) xem con rắn này là một hình tượng ghớm ghiếc và đã đập nát nó (2 Các Vua 18:4). Qua sự kiện lịch sử này, chúng ta tìm ra được chân lý rằng con rắn đồng không tượng trưng cho Chúa Giê-su nhưng tượng trưng cho ‘một dòng dõi của Sa-tan’.

Tôi nghĩ giả thuyết thứ hai phù hợp với Kinh Thánh hơn. Dân Y-sơ-ra-ên thật sự đã nhìn thấy Chúa Giê-su ‘dòng người nữ’, phía sau con rắn đồng và được sống (Dân số 21:9). Vì vậy, như Chúa Giê-su đã phán trong Giăng 3:14, ‘Như Môi-se treo con rắn lên cao trong nơi đồng hoang thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thê ấy, khi Môi-se treo con rắn trong đồng vắng (‘một dòng dõi của Sa-tan’) trên cây trụ (cây), thực sự Chúa Giê-su cũng đang bị treo trên cây trụ đó (cây) như ‘dòng dõi người nữ’ phía sau con rắn đồng. Và dân Y-sơ-ra-ên bị rắn lửa căn nhìn vào Chúa Giê-su, ‘dòng dõi người nữ’, phía sau con rắn đồng và họ đã sống. Đó là lý do Chúa Giê-su đã phán trong Giăng 3:15, “để tất cả những ai tin Ngài (Đấng bị treo trên cây trụ) đều được sự sống vĩnh phúc.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *