Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 11)

Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 11)

IV: Tôn Giáo Ba-by-lôn

D. Sự Thờ Phượng Thần Ngôi Sao

Các tôn giáo trên thế giới không chỉ phục vụ nữ thần nhưng còn phục vụ cả Tham-mút, thần ngôi sao. Đây là nguồn gốc của chiêm tinh học hay còn gọi là phép đoán số tử vi. Chiêm tinh học bắt đầu ở Ba-by-lôn. Vào thời đó, Ba-by-lôn bị Canh-đê cai trị (Canh-đê là quê hương của Áp-ra-ham). Sự ảnh hưởng của chiêm tinh học Ba- by-lôn rộng lớn đến nỗi 2.000 năm sau khi chiêm tinh học truyền đến Hy-lạp và Rô-ma cùng các vùng khác, thuật ngữ ‘Canh-đê’ trở thành một từ chung chỉ về một nhà chiêm tinh học.

Sách Đa-ni-ên trong Thánh Kinh có những kí thuật về người Canh-đê (Đa-ni-ên 2:4,5,10; 5:7,11, KJB). Sách Đa-ni-ên là một câu chuyện kể về tiên tri Đa-ni-ên, một nô lệ ở đế quốc Ba-by-lôn. Như vậy, chúng ta có thể xác nhận rằng thuật ngữ ‘Canh-đê’ được dùng để chỉ về một nhà chiêm tinh học trong suốt giai đoạn 586 và 516TCN khi đế quốc Ba-by-lôn cai trị toàn bộ vùng Trung Đông.

Chiêm tinh học là một nghệ thuật ma thuật dự đoán về tương lai của một quốc gia, một xã hội, hay các cá nhân bằng cách quan sát sự di chuyển và thay đổi của các ngôi sao trên trời. Chiêm tinh học là một sự thờ phượng thần tượng điển hình vì nó không dựa trên niềm tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất, nhưng lại dựa vào và thờ phượng các ngôi sao trên trời là những vật thể được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Vùng Canh-đê lúc đó trở thành trung tâm của nền văn minh nhân loại là nơi khoa học nhân văn và toán học phát triển cao.

Vì vậy dựa vào những thuận lợi này, người ta đã phát triển chiêm tinh học, nó là một sự khôn ngoan từ ma quỷ. Sự ảnh hưởng của chiêm tinh học vô cùng to lớn, thậm chí dân Y-sơ-ra-ên, tuyển dân của Đức Chúa Trời, cũng thờ phượng các ngôi sao, điều này được ghi lại nhiều lần trong Kinh Thánh (Phục Truyền 17:3; 2 Các Vua 17:16; 21:3; 23:4-5; Sô-phô-ni 1:5; 2 sử Ký 33:3-5; Giê-rê-mi 19:13). Dân Y-sơ-ra-ên đã than khóc cho Tham- mút, thờ phượng thần sao Tham-mút (Ê-xê-chi-ên 8:14). Vì vậy, họ bị Đức Chúa Trời trách phạt cách nặng nề.

Trên khắp thế giới từ Đông sang Tây, chiêm tinh học/phép đoán số tử vi dù được bắt đầu ở Ba-by-lôn nhưng vẫn thịnh hành ngày hôm nay. Đặc biệt, trong thế giới phương Tây (Mỹ, Cannada, các nước Châu Âu), các tờ báo chính đều có các cột đoán số tử vi mỗi ngày.

Không chỉ như thế, các cột đoán số tử vi cũng xuất hiện thường xuyên trên những tờ báo và tạp chí của thế giới phương Đông. Rõ ràng điều này chứng tỏ rằng hành động thờ phượng thần tượng Tham-mút đã thống trị cuộc sống của loài người ngày hôm nay nhiều đến mực nào.

16

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *