I Sử ký 16 : 23 – 24

“Hỡi người khắp thế gian , khá hát ngợi khen Đức Giêhôva ; ngày ngày hãy tỏ ra sự chửng cứu của Ngài ! Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài ; tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *