I Samuên 12 : 14

“Nếu các ngươi kính sợ Đức Giêhôva , phục sự ngài , vâng theo lời phán Ngài , chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài ; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giêhôva ĐCT các ngươi , thì chắc các ngươi sẽ được may mắn.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *