Đạo Chúa Có Mười Điều Răn – Chân Giả Luận (Phần 47)

Đạo Chúa Có Mười Điều Răn – Chân Giả Luận (Phần 47) 

Hỏi: Đạo Chúa có mấy điều răn?

Đáp: Có Mười Điều Răn như sau nầy:

  1. Chớ có thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời.
  2. Chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời, dưới đất, hoặc trong nước dưới đất; chớ quì lạy trước những hình tượng đó.
  3. Chớ lấy Danh Đức Chúa Trời mà làm chơi.
  4. Phải nhớ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh.
  5. Phải hiếu kính cha mẹ.
  6. Chớ giết người.
  7. Chớ phạm tội tà dâm.
  8. Chớ trộm cướp.
  9. Chớ làm chứng dối nghịch cùng kẻ lân cận.
  10. Chớ tham nhà của kẻ lân cận, cũng đừng tham vợ người, hoặc nô tỳ, bò lừa hay là vật gì thuộc về kẻ lân cận.

Chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã thay chúng ta làm trọn Mười Điều Răn này; và Ngài đã tóm gọn chúng thành hai điều là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” – Ma-thi-ơ 22:37-40

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *