Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 5)

Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 5)

II. Nhận dạng Sa-tan

C. Tại sao Đức Chúa Trời Không Cứu Lu-si-phe?

Khi chúng ta nghiên cứu về thế giới thần linh của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không cứu Lu-si-phe sa ngã mà lại cứu A-đam sa ngã?

Lí do là mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam khác với mục đích Ngài tạo dựng các thiên sứ. Các thiên sứ là những linh phục vụ và họ có nhiệm vụ phục vụ những kẻ sẽ hưởng được sự cứu rỗi, tức là những con cái của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:14; Khải Huyền 22:8-9).

Cách Đức Chúa Trời tạo dựng loài người khác với cách Ngài tạo dựng các thiên sứ. Đức Chúa Trời đã không tạo dựng các thiên sứ theo ảnh tượng của Ngài. Không có nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hà hơi sống của Ngài vào các thiên sứ. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã không ban cho các thiên sứ quyền kế tự mà Ngài lại ban cho con cái của Ngài. Điều đó giải thích tại sao Đức Chúa Trời đã quăng Lu-si-phe ra khỏi Thiên đàng khi hắn phạm tội.

Điều này cũng giống như trường hợp người làm công chống lại chủ và bị chủ đuổi ra ngoài. Ngược lại, A-đam được tạo dựng như là một loài đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Khi Ngài tạo dựng loài người.

Ngài đã dựng nên họ theo chính ảnh tượng của Ngài (Sáng Thế 1:26-27), Ngài hà hơi sống của Ngài vào họ (Sáng Thế 2:7), tạo dựng nên một người giúp đỡ phù hợp cho họ (Sáng Thế 2:23), và Ngài đã ban cho A-đam quyền kế tự được làm con của Ngài (Giăng 1:12; Rô-ma 8:15). A-đam được mang lấy vai trò là người đồng công với Đức Chúa Trời, yêu Ngài và được Ngài yêu, cùng với trách nhiệm quản trị các tạo vật, tức là quản lí, dạy dỗ, và hướng dẫn tất cả các tạo vật theo đúng mục đích của tạo hoá (Sáng Thế 1:28).

Vì vậy, khi Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam, Ngài đã vui mừng và phán rằng: “Nó thật tốt lành” (Sáng Thế 1:31). Điều đó cho thấy tại sao Đức Chúa Trời lên kế hoạch cứu rỗi nhân loại để phục hồi mối quan hệ yêu thương đã mất sau sự sa ngã của A-đam. Ở đây, chúng ta thấy một sự khác biệt rõ ràng giữa cách Đức Chúa Trời đối xử với con của Ngài và cách Ngài đối xử với kẻ làm công.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *