Bảo Đảm Sự Cứu Rỗi

CÂU HỎI: Làm thế nào tôi được đảm bảo được sự cứu rỗi?

TRẢ LỜI:

Tôi thật cảm ơn Chúa khi đọc câu hỏi của Vị Thính Giả, vì qua câu hỏi đã nói lên ước muốn tin Chúa để được sự cứu rỗi kỳ diệu mà Chúa muốn ban cho loài người chúng ta. Chúa hứa: Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Chúa Jêsus phán: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy (Êsai 55:1; Giăng 7:37-38).

Dù vậy, tôi xin giới thiệu thêm sự cứu rỗi mà Chúa muốn ban cho chúng ta và Vị Thính Giả đang ao ước nhận, để Quý Vị Thính Giả đang nghe những lời nầy hiểu được tại sao Vị Thính Giả của chúng tôi lại muốn được sự cứu rỗi.

Như tôi đã nói đến trong chương trình Con Đường Vĩnh Phúc trước đây, một người được sự cứu rỗi không phải là theo một tôn giáo, dù đó là tổ chức Đạo Tin Lành. Kinh Thánh nói rõ một người được Sự Cứu Rỗi là được những điều như sau:

Trong Thi thiên thứ 40 câu 2 và 3, Lời Chúa ghi lại kinh nghiệm của một người được sự cứu rỗi của Chúa cho:

. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê.

Người được Sự Cứu Rỗi của Chúa là người được Chúa đem ra khỏi hầm tội lỗi gớm ghê. Tôi nhớ có lần ngồi trên máy bay đường dài từ Chicago đến Tokyo, trên máy bay họ chiếu bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột, có một cảnh cậu bé nghèo người Ấn Độ nghe tin một nghệ sĩ nổi tiếng đến viếng một nơi gần chỗ em đang ở. Em thiếu nhi nầy vui mừng chạy đến để gặp người nghệ sĩ ấy. Trong lúc chạy, vô tình em thiếu nhi nghèo nầy rơi vào một hầm phân trâu bò hay phân người. Em thiếu nhi nầy cố gắng trèo lên khỏi hố gớm ghê đó, khi ra khỏi hầm, đạo diễn đã cho quay cận cảnh gương mặt của em thiếu nhi từ đầu đến cổ đầy phân dơ dáy. Dù biết là đóng phim nhưng tội thật kinh sợ cảnh gớm ghê nầy. Tôi nghĩ đến khi một người sau khi ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của họ, được Chúa cứu ra khỏi hầm tội lỗi gớm ghê thật kinh sợ là dường nào!

Cảm ơn Chúa, một người được sự cứu rỗi là người được Chúa đem ra khỏi hầm gớm ghê hơn biết bao nhiêu lần cảnh gớm ghê của bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột đã mô tả.

. Chưa hết, người được Sự Cứu Rỗi sau khi được Chúa đem lên khỏi hầm gớm ghê, Chúa còn làm cho người đó Khỏi Vũng Bùn Lắm.

Như một người được đem ra khỏi Hầm Gớm Ghê thì trên người vẫn còn dính đầy bùn sình gớm ghê. Điều người đó cần là được Tẩy Sạch những thứ gớm ghê đang vướng vít trên người. Đó là điều Chúa làm cho người được Sự Cứu Rỗi, sau cứu người tin Ngài ra khỏi tội lỗi, Chúa còn tẩy sạch người đó khỏi những tội lỗi vương vấn trên người, Kinh Thánh gọi người được Chúa thánh hóa, người đó được Chúa ban cho địa vị là người thánh trước mặt Chúa.

. Điều thứ ba mà người được Sự Cứu Rỗi nhận được từ Chúa là: Ngài đặt chơn tôi trên hòn đá. Sau khi cứu một người tin Ngài ra khỏi tội lỗi, ban cho người đó địa vị thánh hóa, Chúa lại ban cho người một đời sống bình an, thỏa lòng như một người đứng trên vầng đá.

. Chưa hết, người được sự cứu rỗi của Chúa là được Chúa làm cho bước tôi vững bền, nghĩa là người được sự cứu rỗi của Chúa sẽ không còn sống trong lo lắng, nhưng hằng ngày sống trong sự dẫn dắt của Chúa, có Chúa luôn ở cùng. Chúa hứa: Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi; Chúa hứa: Đừng sợ, ta đã thắng thế gian rồi; Chúa cũng hứa: Nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế…Đời sống quả là mới mẻ và đầy tin cậy, trước đây một người chưa tin Chúa Jêsus chưa được sự cứu rỗi của Chúa, sống theo sức riêng, hoặc cậy tài cậy tiền, hoặc không biết nương cậy vào đâu. Nay tin Chúa Jêsus được sự cứu rỗi, thì người đó sống trong sự bảo vệ của Chúa, không phải dựa vào con người hoặc thần tưởng tượng.

. Lời Chúa còn nêu thêm những phước hạnh từ sự cứu rỗi Chúa ban, ấy là Chúa để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi, lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va.Cảm ơn Chúa, sự cứu rỗi mà Chúa ban cho ngoài những ơn phước được Chúa tha tội, được Chúa thánh hóa, được bình an, được sống vững tin vì Chúa ở cùng, lại còn được Chúa ban cho đời sống vui mừng lúc nào cũng ngợi khen cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn, thuận hay nghịch cảnh.

Đó là Sự Cứu Rỗi kỳ diệu mà Chúa sẵn ban cho người ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus. Tôi xin được giới thiệu thêm ý nghĩa của Sự Cứu Rỗi chính Chúa giải thích với vị Sứ đồ tên Phao-lô như sau: …Ta sai ngươi đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ (Công vụ 26:17-18).

Thế nhưng câu hỏi của Vị Thính Giả là LÀM SAO ĐƯỢC ĐẢM BẢO NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI KỲ DIỆU ĐÓ?

Đây thật sự là câu hỏi rất cần trong thời kỳ mà thế giới đầy sự giả dối, như Chúa đã báo trước trong Kinh Thánh, thời kỳ người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai,…(II Tim. 4:3). Vì vậy, có gì đảm bảo Sự Cứu Rỗi của Chúa là Chân lý? Tôi xin trình bày những đảm bảo Sự Cứu Rỗi mà Chúa ban cho chúng ta như sau:

SỰ ĐẢM BẢO THỨ NHẤT Sự Cứu Rỗi là chắc chắn chính là Kinh Thánh.

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, không phải lời của con người dù người đó là danh nhân giáo chủ tôn giáo, mà là Lời của Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, điều gì Chúa phán thì Ngài sẽ làm thành bởi Đức Chúa Trời là toàn năng. Chủ đề chính của Kinh Thánh là Chương trình Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại vừa khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội từ chối đi theo đường lối của Chúa. Chúa đã phán lời đầu tiên ban Sự Cứu Rỗi cho nhân loại như sau: Ta sẽ làm cho mầy (là ma quỉ đang mượn hình con rắn) cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người (tức là Chúa Cứu Thế) sẽ giày đạp đầu mầy (đầu ma quỉ),..(Sáng. 3:15).

Một trong những lời hứa khác của Đức Chúa Trời về Sự Cứu Rỗi được phán ra vào năm 740 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta) – Êsai 7:14. Và cũng trong thời gian 740 năm đó, một lời tiên tri khác được Chúa cho báo trước về Sự Cứu Rỗi qua Chúa Jêsus như sau: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta;… người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người (Êsai 53:4-6). Kỳ diệu quá, Sự Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho nhân loại bao gồm sự chữa lành bịnh tật thể xác, được an ủi lúc buồn rầu, được bình an khi gặp lo lắng, và tuyệt điểm là được Chúa mang tất cả tội lỗi chúng ta trên thân thể Chúa.

Thật cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đã hoàn toàn ứng nghiệm qua sự giáng sanh của Chúa Jêsus, qua đời sống của Ngài trên đất, qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus.

Tôi không biết Quý Vị Thính Giả có từng tin vào lời hứa nào của con người chưa, có từng thất vọng những lời hứa hão huyền của con người chưa. Xin đừng buồn, đừng nãn, vì đó là con người bất năng, cũng đừng tuyệt vọng vì những thần tưởng tượng do con người đặt ra. Tôi xin Quý Vị Thính Giả hãy bỏ qua những lời hứa hão huyền đó, hãy một lần trong cuộc đời tin vào Lời hứa của chính Đức Chúa Trời Tạo Hóa vì Ngài là thành tín.

SỰ ĐẢM BẢO THỨ HAI cho Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là chắc chắn chính là Chúa Jêsus Christ.

Chúa Jêsus Christ là Đấng thực hiện Sự Cứu Rỗi là sự đảm bảo chắc chắn. Tại sao?

. Vì Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại Ngài đã gác lại địa vị vinh hiển của Đấng Tạo Hóa hạ mình xuống làm người ở giữa loài người để chịu chết đền tội cho nhân loại. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thì không còn gì chắc chắn hơn.

. Lý do thứ hai Sự Cứu Rỗi là chắc chắn vì những công tác do Chúa Jêsus thực hiện để đem Sự Cứu Rỗi cho nhân loại là những sự kiện lịch sử có thật, được cả thế giới nhìn nhận như: sự giáng sanh của Chúa Jêsus đã trở nên Ngày Vui Mừng cho thế giới; những lời dạy của Chúa Jêsus thường được nhắc đến dù những người đó có thể là người chưa tin Chúa Jêsus, như: “Điều gì của Sê-sa thì trả cho Sê-sa”, “Hãy yêu thương kẻ thù nghịch như mình”…; hình ảnh thập tự giá mà Chúa Jêsus đã bị đóng đinh đã trở nên biểu tượng của tình yêu thương; sự sống lại của Chúa Jêsus đã trở nên một Đại Lễ trên thế giới.

Dù Tin Lành của Chúa Jêsus có nhiều kẻ thù ghét, nhưng kỳ diệu thay, không một kẻ thù nào dám chỉ trích chối bỏ những sự kiện cứu rỗi mà Chúa Jêsus đã thực hiện.

SỰ ĐẢM BẢO THỨ BA đảm bảo Sự Cứu Rỗi của Chúa Jêsus ban cho nhân loại là chắc chắn, là những lời làm chứng của những người đã ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của họ, bởi đó đời sống của họ thật đã từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỉ mà đến với Đức Chúa Trời, được tha tội, được làm con Đức Chúa Trời. Thí dụ như người tên Phi-e-rơ đã làm chứng: Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (Công vụ 4:12)

Một người khác tên Phao-lô đã từng chống đối Chúa Jêsus, cuối cùng đã nói: Thật chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Rồi khi Phao-lô gặp Chúa Jêsus, ông đã nói về kinh nghiệm được sự cứu rỗi của ông: Tôi ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo,… Nhưng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắn chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó, tôi là đầu (I Tim. 1:13, 15)

Và như một người đã nhận được Sự Cứu Rỗi của Chúa Jêsus đã viết ra kinh nghiệm của mình thành một bài ca rất cảm động: Ngài là ai mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Jêsus Chúa yêu thương.Một người khác đã ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus bởi đó nhận được Sự Cứu Rỗi của Chúa Jêsus cũng đã viết: Ngài cứu tôi từ tăm tối u buồn giữa đời. Ngài cứu tôi tình yêu Chúa không hề vơi.

Với bao nhiêu bằng cớ đảm bảo Sự Cứu Rỗi mà Chúa sẵn ban cho nhân loại, trong đó có Quý Vị Thính Giả là chắc chắn, tôi tin rằng Quý Vị Thính Giả không còn gì nghi ngờ. Thế thì, tôi gởi đến Quý Vị lời của chính Chúa Jêsus khuyên mời: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, Chúa Jêsus phán: Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống phong phú. Kinh Thánh phán: Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy…

Xin Chúa cho Quý Vị Thính Giả cùng Vị Thính Giả của chúng tôi không còn gì nghi ngờ Sự Cứu Rỗi của Chúa Jêsus, mau lẹ tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình bằng tấm lòng thành thực nói với Chúa vài lời: “Lạy Chúa, con biết con là người có tội với Chúa, bao nhiêu năm con nghi ngờ Sự Cứu Rỗi của Chúa dành cho con. Bây giờ con đã biết Sự Cứu Rỗi của Chúa là chắc chắn, con quyết định ăn năn tội của con, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của con. Xin Chúa ban Sự Cứu Rỗi kỳ diệu như Kinh Thánh đã dạy cho chính đời sống của con. Nhơn Danh Chúa Jêsus – Amen!”.

Xin Chúa cho Quý Vị thật nhận được Sự Cứu Rỗi kỳ diệu của Chúa. Muốn thật hết lòng!

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *