Bạn Có Biết Chắc Rằng Bạn Sẽ Được Ở Trên Thiên Đàng Không?

Bạn Có Biết Chắc Rằng Bạn Sẽ Được Ở Trên Thiên Đàng Không?

Nếu Thượng Đế hỏi bạn: “Lý do nào Ta cho con vào Thiên Đàng ở với Ta?”

Bạn sẽ thưa với Ngài thế nào?

Kinh Thánh là lời của Thượng Đế có nói về phương cách để bạn có thể biết chắc mình có sự sống đời đời và sẽ được ở với Ngài trên Thiên Đàng.

“Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời…” – 1Giăng 5:13

5 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

1. THIÊN ĐÀNG

Sự sống đời đời là một quà tặng.

Kinh Thánh chép: “…Sự ban cho của Thượng Đế là sự sống đời đời.” – Rô-ma 6:23

 • Thiên đàng là một quà tặng giống như những món quà thuần túy khác, nhưng quà tặng đó…
 • Không thể nhờ công đức hay xứng đáng mà được.
 • Không có bất cứ một nỗ lực cá nhân, việc lành, hay công tác thiện nguyện tôn giáo nào có thể giúp bạn kiếm được một chỗ thiên đàng.

heaven

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” – Ê-phê-sô 2:8; Ê-phê-sô 2:9

Tại sao không ai có thể vào thiên đàng nhờ công đức của mình?

Bởi vì…

2. CON NGƯỜI

Con người có tội: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” – Rô-ma 3:23

Tội lỗi là vi phạm luật của Thượng Đế và bao gồm những việc như nói dối, dâm dục, lường gạt, giận dữ, tư tưởng bất chính, hành động bất lương, và nhiều tội khác nữa.

Và vì cớ này nên…Con người không thể tự cứu mình.

pain-16

Nếu bạn muốn tự cứu mình bằng cách làm việc tốt, thì bạn có biết bạn phải tốt đến mức nào không?

Thượng Đế phán rằng:

“Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” – Ma-thi-ơ 5:48

Với một tiêu chuẩn cao như thế, không ai có thể đạt được để tự giải cứu mình.

Mặc dù chúng ta có tội nhưng…

3. THƯỢNG ĐẾ ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

Nên Ngài không muốn hình phạt chúng ta. Kinh Thánh chép:

“…Thượng Đế là sự yêu thương” – 1Giăng 4:8

Và Chúa phán: “…Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi” – Giê-rê-mi 31:3

Chính Kinh Thánh dạy chúng ta về Thượng Đế yêu thương, cũng cho chúng ta biết rằng…

Thượng Đế là công bình. Vì vậy Ngài phải hình phạt tội lỗi Ngài phán:

“Ta sẽ chẳng kể kẻ có tội là vô tội…” – Xuất Ê-díp-tô ký 34:7

“..linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” – Ê-xê-chi-ên 18:4

Chúng ta có một nan đề:

Một mặt Thượng Đế yêu thương và không muốn hình phạt chúng ta, nhưng mặt khác Ngài là Đấng công bình và phải hình phạt tội nhân.

Thượng Đế giải quyết nan đề này cho chúng ta qua…

4. CHÚA GIÊ-XU

Ngài Là Ai?

Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng Ngài vừa là THƯỢNG ĐẾ, vừa là NGƯỜI.

“Ban đầu có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời…Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta…”- Giăng 1:1, Giăng 1:14

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian, sống đời sống trọn vẹn, không hề phạm tội, và Ngài đã…

NGÀI ĐÃ LÀM GÌ?

Ngài chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời trên thiên đàng.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người – Ê-sai 53:6

7386

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mang lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài tại thập tự giá và hôm nay Ngài ban cho bạn sư sống đời đời như một quà tặng.

Quà tặng này nhận được bởi…

5. ĐỨC TIN

Là chìa khóa để vào thiên đàng. Nhiều người lầm tưởng 2 điều sau đây là đức tin cứu rỗi:

 1. Đức tin cứu rỗi không phải chỉ là nhận biết bằng lý trí, chẳng hạn như tin vào các sự kiện lịch sử. Kinh Thánh chép rằng ma quỷ cũng tin có Thượng Đế. Như thế nếu chỉ tin có Thượng Đế. Như thế nếu chỉ tin có Thượng Đế. Như thế nếu chỉ tin có Thượng Đế mà thôi thì chưa phải là đức tin cứu rỗi.
 2. Đức tin cứu rỗi không phải là ĐỨC TIN TẠM THỜI, có nghĩa là tin cậy vào Đức Chúa Trời trong những lúc khủng hoảng tạm thời như về tài chánh, gia đình hay là những nhu cầu thuộc thể. Những điều này tốt, và bạn nên tin cậy Chúa Cứu Thế cho những điều này, nhưng đó không phải là đức tin cứu rỗi!

orando-frente-a-una-cruz

ĐỨC TIN CỨU RỖI

Là tin cậy vào một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự sống đời đời. Điều này có ý nghĩa là nương cậy vào MỘT MÌNH CHÚA CỨU THẾNHỮNG GÌ NGÀI ĐÃ LÀM hơn là cậy vào những gì bạn hay tôi đã làm để được vào thiên đàng.

“… Hãy tin Đức Chúa Giê-xu…, thì ngươi…sẽ được cứu.” – Công vụ 16:31

Bạn vừa mới đọc câu chuyện tuyệt với nhất từ trước tới giờ nói về quà tặng quý giá nhất được thực hiện bởi một Đấng vĩ đại nhất đã từng sống – đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu

Câu hỏi mà Thượng Đế muốn hỏi bạn ngay bây giờ là…

BẠN CÓ MUỐN TIẾP NHẬN MÓN QUÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI KHÔNG?

Bởi vì đây là một quyết định rất quan trọng, vì vậy bạn cần được làm sáng tỏ. Tiếp nhận quà tặng sự sống đời đời nghĩa là bạn cần phải:

 • CHUYỂN ĐỔI ĐỐI TƯỢNG ĐỨC TIN CỦA BẠN: Từ những gì bạn đang làm sang những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho bạn trên thập tự giá.
 • TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-XU LÀM CỨU CHÚA: Mở cửa lòng của bạn và mời Ngài bước vào, Ngài phán: “Nầy , ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy…” – Khải huyền 3:20
 • TIẾP NHẬN CHÚA GIE-XU LÀM CHÚA: Để Ngài làm chủ cuộc đời bạn và hướng dẫn bạn mỗi ngày trong đời sống.
 • ĂN NĂN TỘI: Sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa. Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài trên cuộc đời bạn khi bạn lơn lên trong mối quan hệ với Ngài.

hinh-Chua-gie-xu-jesus-cdnvn-85

Giờ đây, nếu bạn thật sự mong muốn điều này…

BẠN CÓ THỂ ĐẾN VỚI CHÚA BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN

Ngay tại nơi bạn ở. Bạn có thể tiếp nhận quà tặng sự sống đời đời từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ.

“Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”- Rô-ma 10:10, Rô-ma 10:13

Nếu bạn muốn nhận quà tặng sự sống đời đời từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ.

Dưới đây là lời cầu nguyện gợi ý:

Lạy Thượng Đế, con cám ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội không xứng đáng nhận điều đó, nhưng Ngài là Đấng yêu thương và cũng là Đấng công bình phải hình phạt tội nhân. Vì vậy Ngài đã ban Chúa Giê-xu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của bạn, hãy xem Chúa Giê-xu hứa gì cho những ai tin Ngài:

“Quả thật, quả thật! Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời” – Giăng 6:47

 • Nếu bạn thật sự ăn năn (từ bỏ) tội lỗi của bạn,
 • Đặt đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu
 • Và tiếp nhận quà tặng sự sống đời đời
 • thì giờ đây bạn là con của Chúa mãi mãi!

Chào mừng bạn gia nhập đại gia đình của Thượng Đế!

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho những kẻ tin danh Ngài” – Giăng 1:12

Hôm nay là ngày sinh thuộc linh của bạn. Một ngày mà bạn hãy luôn ghi nhớ mãi!

Kinh thánh chép về những người nhận được sự sống đời đời như sau:

“Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” – Giăng 1:12

Khi bạn chào đời, sự kiện đó được ghi lại trong giấy khai sinh, và hôm nay cũng vậy, để giúp bạn nhớ lại điều Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống bạn trong ngày trọng đại này.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *