Nhà Thờ Tin Lành Xuân Thọ

Địa chỉ: Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, H. Xuân Lộc
Điện thoại: (061) 373-1356

Quản nhiệm: MsNc Điểu Văn Trung

093-723-2203

vtrungdieu@gmail.com

Phụ tá: TĐ Văn Xuyên

0123-278-0230, vanxuyen@gmail.com

Phụ tá: TĐ Thổ Phước

0165-803-9442, phuong_anh6508@yahoo.com

xuantho

TÔI MUỐN TIN CHÚA