Nhà Thờ Tin Lành Túc Trưng

Địa chỉ: 13/1 ấp Đồng Xoài, X. Túc Trưng, H. Định Quán
Điện thoại: (061) 363-9399

Quàn nhiệm: MS Điểu Lăng

0164-768-9799, (061) 363-9399

Phụ tá: MsNc Lâm Văn Nghe – 093-799-0440

Ptá: MsNc Điểu Săng- 0163-616-5149

Phụ tá: TĐ Điểu Lập

098-560-5458, lapk3@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Điểu Phụng

0169-812-1776, thaydieuphung@gmail.com

tuctrung

TÔI MUỐN TIN CHÚA