Nhà Thờ Tin Lành Trạm Hành

Địa chỉ: 109/4 Trạm Hành 1, Xuân Trường, Tp. Đà Lạt

Điện thoại: (063) 383-8036

Quản nhiệm: MS Lưu Tự An

Số điện thoại: 097-616-3008

Email: ms_luutuan@yahoo.co.uk

Hình ảnh

Tramhanh1

TÔI MUỐN TIN CHÚA