Nhà Thờ Tin Lành Tân Thạch

Địa chỉ: 498/6, ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch, H. Châu Thành
Điện thoại: (075) 386-0429

Quản nhiệm: MsNc Huỳnh Công Danh 

Số điện thoại:098-335-6008

Email: congdanhhuynh0511@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA