Nhà Thờ Tin Lành Quế Xuân

Nhà Thờ Tin Lành Quế Xuân

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ, xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn
Điện thoại: (0510) 388-6654
Email: httlchquexuan@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Thanh Minh

098-255-9812, nguyenthanhminhha@gmail.com

Phụ tá: TĐ Ngô Nhơn Thành

098-331-6344, banabathanh@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA