Nhà Thờ Tin Lành Pleiku Roh

Nhà Thờ Tin Lành  Pleiku Roh

Địa chỉ: P. Yên Đỗ, TP. PleiKu

Quản nhiệm: MsNc Siu Hùng

Số điện thoại: 097-508-3381

Email: amalena14@yahoo.com.vn

Phó Quản nhiệm: MsNc Ya Long

Số điện thoại:  093-551-6634

TÔI MUỐN TIN CHÚA