Nhà Thờ Tin Lành Plei Bluk Blui

Nhà Thờ Tin Lành Plei Bluk Blui

Địa chỉ: Xã Ia Ka, H. Chư̆ Pah

Quản nhiệm: MsNc Xari

Số điện thoại: 0169-970-6287

Phụ tá: MsNc R Chơm Hlung

Số điện thoại: 0167-490-9289

TÔI MUỐN TIN CHÚA