Nhà Thờ Tin Lành Phê Lạch

Nhà Thờ Tin Lành Phê Lạch

Địa chỉ: Thôn 7, ấp 5, X. Đồng Nai, H. Bù Đăng

Quản nhiệm: MsNc Điểu Săng

Số điện thoại: 0168-663-5643

Phụctá: TĐ Điểu Kai

Số điện thoại: 0168-505-4606

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA