Nhà Thờ Tin Lành Nròng

Nhà Thờ Tin Lành Nròng

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đinh Trang Hòa, H. Di Linh

Kiêm nhiệm: MsNc  K’ Brọp

Số điện thoại:  098-441-7302

Cộng sự: Cs K’ Sểuh

Số điện thoại:   0163-899-5322

Cộng sự: Cs Nròng Pút

Số điện thoại:  098-577-5189

TÔI MUỐN TIN CHÚA