Nhà Thờ Tin Lành N’jàn Hàng Kwệt

Nhà Thờ Tin Lành N’jàn Hàng Kwệt

Địa chỉ: Thôn 1 B, xã Đinh Trang Hòa, H. Di Linh
Điện thoại: (063) 378-0231

Quản nhiệm: TĐ K’ Nệp

Số điện thoại:  0169-752-7392

TÔI MUỐN TIN CHÚA