Nhà Thờ Tin Lành Khánh Bình

Nhà Thờ Tin Lành Khánh Bình

Địa chỉ: Thôn Khánh Bình, xã Quế Ninh, H. Nông Sơn
Điện thoại: (0510) 365-4107
Email: httlkb@gmail.com

Quản nhiệm: TĐ Nguyễn Ngọc Hoàng

093-251-3125, nguyenngochoang279@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA