Nhà Thờ Tin Lành Dạ Tẻh 2

Địa chỉ: 3/2 đường 3 tháng 2, KP. 2, TT. Da Tẻh, H. Dạ Tẻh, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 321-5985

Kiêm nhiệm: MS K’ Tệu

Số điện thoại: 098-411-8402

Phụ tá: MsNc K’ Gòn

Số điện thoại: 093-278-2156

TÔI MUỐN TIN CHÚA