Nhà Thờ Tin Lành Dạ Sị

Địa chỉ: Thôn 4, xã Dà Ploa, H. Dạ Huoai, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 222-5770

Kiêm nhiệm: MS K’ Đọi

Số điện thoại: 098-271-8045

Cộng sự: Cs K’Nhòng

Số điện thoại: 0166-955-5273

TÔI MUỐN TIN CHÚA