Nhà Thờ Tin Lành Cửa Việt

Địa chỉ: Tường Vân, Triệu An, H. Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053 3869285
Email: httlcuaviet@gmail.com

Quản nhiệm: MS Nguyễn Hữu Trung

091-421-4569

Phụ tá: MsNc Ai Thân

097-423-1227

Phụ tá: MsNc Ai Pa Noang

093-874-0462

Phụ tá: TĐ Phan Nguyên Trường

0128-490-6620

TÔI MUỐN TIN CHÚA