Nhà Thờ Tin Lành Čư̆ Huê

Địa chỉ: Buôn Mơ Oa, xã Cư Huê, H. Êa Kar, Đăk Lăk

Quản nhiệm: MsNc Y-Pin Mlô

Số điện thoại: 0164-717-1012

Phụ tá: TĐ Y Ghing Bkrông

Số điện thoại: 0164-211-4915

Phụ tá: TĐ Y Mi Niê

Số điện thoại: 0166-609-2878

Phụ tá: TĐ Y Čhô Bkrông

Số điện thoại: 0168-549-5260

TÔI MUỐN TIN CHÚA