Nhà Thờ Tin Lành Buôn Êa Yông B

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Êa Yông B

Địa chỉ: Xã Êa Yông, H. Krông Păk
Điện thoại: (0500) 247-5897 FREE

Quản nhiệm: MS Y-Đăng B. Yă

Số điện thoại: 0168-620-1322

Phụ tá: TĐ Y-Pĕ Niê

Số điện thoại: 0163-612-5337

TÔI MUỐN TIN CHÚA