Nhà Thờ Tin Lành Buôn Păn Lăm-Kŏ Siêr

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Păn Lăm-Kŏ Siêr

Địa chỉ: 9/10 Ama Jhao, Buôn Păn Lăm, P. Tân Lập, TP. BMT
Điện thoại: (0500) 386-5954

Qn: Ms Y-Nik Niê Buôn Rit

Số điện thoại: 0167-343-0078

Ptá: TĐ Y-Yôsuê Ktla

Số điện thoại: 097-718-8525

Ptá: TĐ Y Bhăt Niê

Số điện thoại: 0127-516-6947

TÔI MUỐN TIN CHÚA