Nhà Thờ Tin Lành Buôn ALê A

Nhà Thờ Tin Lành Buôn ALê A
Địa chỉ: Đường 19 /5, P. Êa Tam, TP. BMT
Điện thoại: (0500) 385-9749
Email: hoithanhtinlanhalea@gmail.com

Kn: MS Lemous Philemol

Số điện thoại: 090-559-4998, 098-873-6767

Email: philemonlemous@gmail.com

Ptá: TĐ Y Êlium Mlô

Số điện thoại: 0125-451-4466

Email: eliummlo78@gmail.com

Ptá: TĐ Y Bŭn Niê

Số điện thoaạ:0169-779-5403

TÔI MUỐN TIN CHÚA