Nhà Thờ Tin Lành Buôn Msuôt Và Mgăm

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Msuôt Và Mgăm

Địa chỉ: Xã Krông Jing, H. M’Drăk
Điện thoại: (0500) 224-4471 FREE

Quản nhiệm: Ms Y-Căl B. Yă

Số điện thoại: 0166-227-1678

Phụ tá: TĐ Y-Úc Byă

Số điện thoại: 0169-789-5745

TÔI MUỐN TIN CHÚA