Nhà Thờ Tin Lành Buôn Čuôr Dăng

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Čuôr Dăng

Địa chỉ: Xã Čuôr Dăng, H. Čư Mgar
Điện thoại: (0500) 353-6241 FREE

Qn: MsNc Y-Dêch Niê

Số điện thoại: 093-553-3976

Ptá: TĐ Y Broa Niê

Số điện thoại: 093-595-3961, 0169-232-5346

Ptá: TĐ Y Bhênh Ayŭn

Số điện thoại: 0166-661-6813

TÔI MUỐN TIN CHÚA