Nhà Thờ Tin Lành Buôn Êa Sang

Địa chỉ: Xã Êa Hđĭng, H. Čư Mgar,Đăk Lăk

Điện thoại: (0500) 353-2139 FREE

Quản nhiệm: MsNc Y-Wang Niê

Số điện thoại: 098-483-5248

Phụ tá: MsNc Y-Săng Niê (1960)

Số điện thoại: 098-624-2502

TÔI MUỐN TIN CHÚA