Nhà Thờ Tin Lành Buôn Dhŭng

Nhà Thờ Tin Lành Buôn Dhŭng

Địa chỉ: Xã Čư Mgar, H. Čư Mgar
Điện thoại: (0500) 224.1587

Quản nhiệm: MS Y-Min Niê

Số điện thoại: 096-246-4771

Phụ tá: TĐ Y-Bil Niê

Số điện thoại: 0168-384-8933

TÔI MUỐN TIN CHÚA