Nhà Thờ Tin Lành Budak

Nhà Thờ Tin Lành Budak

Địa chỉ: Xã Thuận An, H. Đăk Mil
Điện thoại: (0501) 374-7006

Kiêm nhiệm: MS Y Djrên

Số điện thoại: 090-571-8306

Phụ tá: MsNc Y Kêng

Số điện thoại: 0163-317-0720

Hình ảnh

 

 

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA