Nhà Thờ Tin Lành Brun 1

Địa chỉ: Thôn Brun 1, xã Gia Viễn, H. Cát Tiên, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 629-9041

Kiêm nhiệm: MS K’ Tệu

Số điện thoại: 098-411-8402

Cộng sự: Điểu K’ Khèn

Số điện thoại: 093-592-6822

TÔI MUỐN TIN CHÚA